Skip to content

Tekija d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti

Informacije za potrošače

Informacija o podjeli društva

Sukladno članku 202. stavku 2, Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11) te članku 145. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 56/13) dana 14. siječnja 2014. godine izvršena je podjela Društva Tekija d.o.o. za komunalne djelatnosti, s osnivanjem novih trgovačkih društva Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga sa sjedištem u Požegi, Vodovodna 1, i Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti, u koji su prenesene sve ostale komunalne djelatnosti (više na www.komunalac-pozega.hr)

 
Navigacija: Home
Prikupljanje i deponiranje komunalnog otpada Ispis E-mail

Općenito

Tekija d.o.o. obavlja djelatnost skupljanja, odlaganja i privremenog skladištenja komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada na području 3 grada (Požega, Pleternica, Kutjevo) i 5 općina (Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika) Požeško – slavonske županije. Prikupljeni otpad odlaže se na odlagalištu otpada «Vinogradine» na lokaciji koja je udaljena 7 km sjever-sjeveroistočno od centra grada Požege uz prometnicu Požega-Kaptol. Tekija d.o.o. je s Požeško-slavonskom županijom potpisala Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada, te je u tijeku ustroj i organizacija  i ove djelatnosti.
Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada vrši se na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 84/04 i 178/04), Odluke o komunalnom redu i Odluke Gradskog ili Općinskog vijeća o organiziranom sakupljanju i odvozu komunalnog otpada u nekom naselju/naseljima te u skladu sa svim pozitivnim propisima RH (Zakon o otpadu NN 178/04, Pravilnik uvjetima za postupanje otpadom NN 123/97 i 112/01 i dr.).

Vrste posuda za prikupljanje otpada

Komunalni otpad iz domaćinstava prikuplja se u PVC posudama od 120 l ili u plastičnim vrećama, dok stambene zgrade s više od 4 domaćinstava otpad prikupljaju u pocinčanim kontejnerima od 1100 l koji su smješteni u njihovoj blizini. Na više lokacija na području obuhvata organiziranog odvoza otpada postavljeni su i kontejneri od 5 i 7 m3 (groblja, tržnice, gospodarski i poslovni objekti).

Vrijeme skupljanja i odvoza

Komunalni otpad odvozi se iz domaćinstava prema tjednom Planu odvoza otpada Tekije d.o.o. koji se nalazi u prilogu 1 ovog teksta. Komunalni otpad potrebno je iznijeti ispred ulaza objekta uz rub kolnika u posudama ili vrećama za otpad najkasnije do 24.00 sata dan prije odvoza. Ukoliko prema tjednom planu dan odvoza pada na blagdan ili državni praznik, odvoz otpada obavljat će se sljedeći radni dan.
Glomazni otpad skuplja se jedanput godišnje u organiziranim akcijama sakupljanja prema Planu odvoza glomaznog otpada o kojem će korisnici biti obaviješteni putem medija i oglasa.

Koji se otpad smatra komunalnim?

Pod komunalnim otpadom podrazumijevaju se kruti otpaci koji dnevno nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, garažama, dvorištima te u poslovnim prostorijama koji se po svojoj veličini može odložiti u posudu za otpad.
U posudu za odlaganje kućnog otpada ne smije se odlagati: korisni otpad (papir, staklo, PET, AL-Fe limenke itd.), tekućine, žeravica, vrući pepeo, leševi životinja, biološki otpad (trava, granje, korov, kora itd.) građevinski otpad (šuta, piljevina, šljaka itd.) i slične vrste otpada. Ove vrste otpada potrebno je zbrinuti na drugi, zakonom propisan način.

Cijene usluga i naplata

Uslugu odvoza otpada korisnici plaćaju prema važećim cijenama koje u skladu s odredbama Zakona o kumunalnom gospodarstvu određuje Poglavarstvo grada ili općine na temelju isporučitelja usluge – Tekija d.o.o. Cijena se utvrđuje po m2 korisne stambene površine, odnosno, poslovnog prostora. U slučaju povećanja ili smanjenja površine prostora korisnici su dužni o tome obavijestiti Tekija d.o.o. Cijene usluga za stambene i poslovne prostore, te gospodarstvo dane su Cjeniku.
Naplata se vrši putem mjesečnih uplatnica. Uplatu je moguće izvršiti na sljedećim mjestima:

 • Blagajna Tekije d.o.o., Vodovodna 1, Požega
 • Blagajna Tekije d.o.o. Gradska tržnica, Trg sv.Trojstva 22, Požega
 • Poslovnice platnog prometa

O odlagalištu otpada «Vinogradine»

Na odlagalištu otpada I kategorije «Vinogradine» odlaže se komunalni i neopasni tehnološki otpad tri grada i 5 općina Požeško-slavonske županije prikupljen uglavnom organiziranim odvozom tvrtke Tekija d.o.o. ili u manjoj mjeri osobnim dovozom.
Odlagalište otpada zadovoljava uvjete propisane Zakonom o otpadu i Pravilnikom o uvjetima za postupanje otpadom, te za svoj rad ima izdanu Privremenu dozvolu Službe za gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji.
Za odlagalište «Vinogradine» izrađena je Studija utjecaja na okoliš, te dobiveno Rješenje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša kojim je poduzeću Tekija d.o.o. odobrena izgradnja ovog odlagališta. Odlagalište posjeduje lokacijsku i građevni dozvolu, te je na temelju projektne dokumentacije za izdavanje građevne dozvole  2004.god. započela sanacija odlagališta.
Na sanaciji odlagališta izvedeni su sljedeći radovi i objekti:

 • sanacija postojećeg prostora odlagališta s izvedbom završnog brtvenog sloja i vertikalnim kamenim kanalima za otplinjavanje odlagališta
 • 2 kasete za odlaganje novih količina otpada s donjim brtvenim slojem i drenažnim sustavom za odvodnju procjednih voda
 • laguna za procjedne vode
 • asfaltirana prometnica za osiguranje brzog dovoza i odvoza otpada
 • privremena cesta za transportiranje otpada do radnog polja
 • ograda visine 2 m oko parcele odlaganja za sprečavanje ulaska ljudi i životinja
 • obodni kanal za prihvat oborinskih voda
 • objekt za zaposlene
 • plato za pranje vozila
 • sanacija postojeće portirnice
 • sanacija i prenamjena manjeg postojećeg objekta u energetski
 • vaga
 • zdenac i hidroblok za opskrbu vodom
 • sabirna jama za otpadne vode
 • reciklažno dvorište
 • ozelenjavanje odlagališta


Dosad izvedene radove na sanaciji uz tvrtku Tekija d.o.o. sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Na planiranoj lokaciji odlagališta planira se izgradnja još 5 novih kaseta za odlaganje otpada, te dovršenje izgradnje objekata predviđenih projektom.
Izgradnjom navedenih sadržaja osigurane su sve mjere zaštite okoliša koje uvjetuju postojeći propisi RH, te se za odlagalište vrši praćenje stanja okoliša (monitoring) kojim se ispituju procjedne i podzemne vode, odlagališni plinovi te sastav eluata otpada.

Na odlagalištu «Vinogradine» moguće je odlagati otpad do 2017 god. pod pretpostavkom da nema izdvojenog skupljanja otpada.  Treba napomenuti da je realno  očekivati da će se izdvojeno skupljati 30 do max.40% otpada što će za koju godinu produljiti vijek trajanja odlagališta.

Radno vrijeme odlagališta

Na odlagalište otpada «Vinogradine» fizičke i pravne osobe mogu osobno dovoziti komunalni ili glomazni otpad koji nisu u mogućnosti zbrinuti putem organiziranog odvoza otpada. Otpad mogu dovoziti u vrijeme rada odlagališta:

 • radnim danom :
 • subotom:

Pravne osobe plaćaju uslugu zbrinjavanja otpada na odlagalištu prema Cjeniku Tekije d.o.o.
S obzirom da fizičke osobe uglavnom dovoze otpad u vrlo malim količinama, za njih još uvijek nije uvedeno plaćanje usluge zbrinjavanja.

Odvojeno sakupljanje otpada

Na odlagalištu otpada «Vinogradine» izgrađeno je reciklažno dvorište sa 6 boksova u kojima je predviđeno privremeno skladištenje odvojeno skupljenog otpada. Reciklažno dvorište će izgradnjom nadstrešnice koja se uskoro planira graditi  imati potrebne uvjete za obavljanje djelatnosti odvojenog sakupljanja otpada, te će korisnicima usluga biti omogućen dovoz korisnog otpada na lokaciju odlagališta.
Tekija d.o.o. je prije nekoliko godina na 4 lokacije u gradu Požegi organizirala «zelene otoke» za odvojeno sakupljanje otpada, te u suradnji s tvrtkom Unija –Nova d.o.o. iz Zagreba postavila kontejnere za staklo na 60 lokacija na području Grada Požege. Do sada se pokazalo da naši građani još uvijek nemaju dovoljno razvijenu ekološku svijest budući da su kontejneri i lokacije za  korisni otpad obavezno bili onečišćeni i drugim vrstama otpada. Uvođenjem Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu kojim je kupcu omogućena povratna naknada po jedinici vraćene ambalaže, kontejneri za staklo Unija-Nove d.o.o. se sustavno izvrću od strane građana, te su oko njih hrpe polomljenog stakla.

Tekija d.o.o. će kao koncesionar za obavljanje poslova skupljanja ambalažnog otpada poraditi na promjeni ove situacije te pokušati organizirati efikasan sustav odvojenog skupljanja na zadovoljstvo svojih korisnika.
 
Zakon o otpadu utvrdio je prava,obveze i odgovornost pravnih i fizičkih osoba, te jedinica lokalne samouprave u postupanju s otpadom. Osnovni ciljevi postupanja s otpadom su:

 • izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada, te smanjivanje opasnih svojstava otpada čiji nastanak se ne može spriječiti
 • sprečavanje nenadziranog postupanja s otpadom
 • iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe, te njegovo obrađivanje prije odlaganja
 • odlaganje otpada na odlagalište
 • saniranje otpadom onečišćenih površina.

Člankom 8. Zakona propisano je da se u okviru Programa zaštite okoliša, koji donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće, utvrđuju mjere postupanja s otpadom, a isti sadrži osobito:

 • mjere izbjegavanja i smanjenja nastajanja otpadommjere iskorištavanja vrijednih osobina otpada, odnosno program odvojenog skupljanja
 • program odvojenog skupljanja opasnog otpada
 • gradnju građevina namijenjenih skladištenju, obrađivanju ili odlaganju otpada
 • mjere saniranja odlagališta otpada i otpadom onečišćenog tla
 • mjere nadzora i praćenja postupanja s otpadom
 • izvore i visinu financijskih sredstava za provođenje pojedinih mjera
 • rokove za izvršenje utvrđenih mjera


Na kraju treba reći da je Tekija d.o.o. jedno od rijetkih komunalnih poduzeća koja u cijelosti imaju sređenu tehničku dokumentaciju za sanitarni deponij u skladu s zakonima RH i preporukama Europske unije.

 

Svjetski dan zaštite okoliša

zastita-okolisa 05. lipnja se u svijetu obilježava kao Dan zaštite okoliša.

5. lipnja 1972. u Stockholmu je održana Konferencija Ujedinjenih naroda posvećena okolišu...        opširnije

40 Godina vodovoda

40godina vodovoda Voda se s pravnom smatra temeljnom tvari u prirodi bez koje život na zemlji ne bi bio moguć.

U svim kulturama vodi se pripisuju nebrojene moći, posebice upravljanja svakodnevnim životom..  opširnije

Web anketa

Jeste li zadovoljni kvalitetom vode u požeštini ....
 

TEKIJA d.o.o.
Vodovodna 1
34000 Požega

centrala: 034 312 450 
reklamacije: 034 312 469

E-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript