Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

FILTARSKO POSTROJENJE KUTJEVO - otvorenje radova 2016.

Tekija d.o.o. je prijavila projekt izgradnje i opremanja filtarskog postrojenja Kutjevo na natječaj Ministarstva poljoprivrede. Razlozi prijave projekta proizlaze iz stvarnih potreba, strateških dokumenata i EU Direktiva. Direktiva o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju 98/83/EZ je usmjerena na zaštitu ljudskog zdravlja od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju osiguravajući da je voda zdrava i čista, odnosno ispravna za piće.

 

Usklađenje s Direktivom o kakvoći voda namijenjenih za ljudsku potrošnju i njena provedba znači, u propisanom roku, osigurati propisanu zdravstveno ispravnu pitku vodu vodoopskrbnog sustava koji obuhvaća 50 i više stanovnika.
Postojeće filtarsko postrojenje je izgrađeno prije 30 godina s ciljem osiguranja dovoljnih količina pitke vode za potrebe stanovništva i gospodarstva kutjevačkog kraja, posebno vinogradarstva .

Filtarsko postrojenje Kutjevo financira se bespovratnim sredstvima za projekte koji su finacirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007. - 2013. 

Sredstva za realizaciju projekta osiguravaju Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Grad Kutjevo i Tekija d.o.o.

Ugovor o sufinaciranju projekta izgradnje i opremanja filtarskog postrojenja Kutjevo iz programa „ Operativni program zaštite okoliša 2007-2013“ potpisali su Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Tekija d.o.o. i Grad Kutjevo.
Sukladno ovom ugovoru ukupan iznos prihvatljivih troškova je 2.360.536,76 Kn.

Raspodjela sufinaciranja:

Sredstva EU        2.006.456,24 Kn
Hrvatske vode       118.026,85 Kn
Tekija d.o.o.        236.053,67 Kn

Grad Kutjevo osigurao zemjište za izgradnju

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Posredničko tijelo razine 1 potpisao je ministar poljoprivrede, za posredničko tijelo razine 2 direktor Hrvatskih voda i za korisnika direktor Tekije d.o.o. Korisnik sredstava Tekija d.o.o. je ovim ugovorom prihvatila bespovratna sredstva i preuzela obvezu provođenja projekta.

Rok za  provedbu projekta je 31.12.2016. godine.

Nakon provedenog javnog nadmetanja najpovoljnija ponuda za izgradnju i opremanje je bila tvrtke Vodotehnika d.o.o. iz Zagreba koja je izvoditelj radova.

Stručni nadzor nad izgradnjom će obavljati tvrtka Termo-projekt d.o.o. iz Požege. Projekt je izradila tvrtka Institut IGH d.d. Zavod za hidrotehniku, Zagreb.

Svrha izgradnje novog filtarskog postrojenja za obradu pitke vode je uklanjanje mutnoće i suspendiranih čestica, dezinfekcija vode i dobivanje vode sukladno zakonu o vodi za ljudsku potrošnju, te veću količunu vode za distribuciju.

Izgradnjom Filtarskog postrojenja Kutjevo dobit će se dodatne količine pitke vode potrebne za daljnje priključenje stanovništva naselja koja trenutno nemaju osiguranu javnu vodoopskrbu.      

Kako bi se osigurala zadovoljavajuća vodoopskrba potrebno je dovršiti gradnju  vodoopskrbnih mreža pojedinih naselja i proširivanje vodospremnika.

U planu je dogradnja vodoopskrbne mreže u naseljima Mitrovac, Tominovac, Šumanovci, Bjeliševac. Ovim projektom će se osigurati zdravstveno ispravna voda sukladno zakonu o vodi za ljudsku uporabu za cijelo područje Kutjeva i dijela Grada Pleternice, te Općine Čaglin.

Na lokaciji je projektirano postrojenje za obradu vode ukupnog kapaciteta Q = 20 l/s. Osnovna konstrukcija je predviđena kao klasična zidana konstrukcija od blok opeke sa horizontalnim i vertikalnim serklažima te polumontažnom stropnom konstrukcijom. Predviđeno je dvostrešno krovište nagiba 350 pokrivena glinenim crijepom.

Građevina je nadzemna tlocrtnih dimenzija 11,84 x 6,84 m i visine sljemena kosog dvostrešnog krova 6,5 m. 
Sirova voda se dobavlja iz površinskog zahvata potoka Kutjevačka rika i dolazi u filtar stanicu pod tlakom od približno 3,5 bar. Na ulazu u filtar stanicu planirano je ugraditi sustav elektromotornih ventila za automatsko ispuštanje vode u prirodni potok u slučaju da mutnoća vode naraste preko graničnih 30 NTU.

Cjevovodom od nehrđajućeg čelika voda se dovodi do filtera u kojima se nalazi oprema za jednostupanjsku filtraciju vode. Nakon filtracije voda se dezinficira i odvodi prema postojećoj vodospremi V=600 m3.

Filteri se peru sirovom vodom. Obzirom da je za pranje pojedinog filtera potrebno svih 20 l/s u fazi pranje jednog filtera drugi je u mirovanju.

Osnovni elementi filtarskog postrojenja:

Filteri, Pumpe, Mjerač protoka, Sustav doziranje kemikalija, Kompresorska stanica,Cjevovodi, Eliptični zasuni, Protupovratni ventili, Mjerenje mutnoće,  Analizator rezidualnog klora.

Ugovoreni rok završetka radova je 150 dana.