Postupak priključenja na sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje otpadnih voda

Stranka podnosi Zahtjev za priključenje na vodovodnu i/ili kanalizacijsku mrežu. Zahtjev se podnosi na tipskom obrazcu na šalteru za rekamacije informacije u prizemlju upravne zgrade Tekije d.o.o.

Obavezno se prilaže slijedeća dokumentacija:

  1. Kopija katastarskog plana 1:1000, ne stariji od 6 mjeseci (Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Požega, Županijska 11, soba 1).
  2. Zemljišno-knjižni izvadak ili izvadak iz BZP-a (baze zajedničkih podataka, za katastarske općine koje su nakon 2000. godine imale novu katastarsku izmjeru) ne stariji od 6 mjeseci ili drugi dokaz o vlasništvu (Općinski sud u Požegi, Zemljišno-knjižni odjel – Gruntovnica, Sv. Florijana 2).
  3. Građevnsku dozvolu , potvrdu glavnog projekta, rješenje o izvedenom stanju ili drugi odgovarajući akt o dopuštenju gradnje, odnosno uvjerenje da je građevina sagrađena prije 15. veljače 1968. godine. Uvjerenje izdaje katastarski ured ( Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Požega, Županijska 11) ili Nadležno upravno tijelo ( Požeško – slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7).
  4. Korisnik građevina je dužan, uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za priključenje, osim dokumentacije točaka 1,2 i 3, priložiti dokaz o pravu korištenja građevine ( pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika građevine za podnoštenje zahtjeva za priključenje ovjereno kod javnog bilježnika).
  5. Uplatiti 150 kn + PDV na blagajni Tekija d.o.o. za trošak izlaska na teren, utvrđivanje načina i uvjeta priključenja i izdavanje suglasnosti.

Nakon podnesenog zahtjeva Tekija d.o.o. će u roku od najduže 30 dana izdati suglasnost i dostaviti Vam je poštom na kućnu adresu.

Napomena: Bespravno sagrađena građevina koja je u postupku legalizacije može se privremeno priključiti na komunalne vodne građevine. Vlasnik ili korisnik mora dostaviti dokaz da je u zakonski propisanom roku podnio zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju ( zahtjev ovjeren od strane Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo ili potvrda da je zahtjev predan u zakonski propisanom roku). Privremeni priključak može se koristiti do donošenja rješenja o izvdenom stanju.

pdfZahtjev za izdavanje suglasnosti za priključenje

pdfZahtjev za izdavanje posebnih uvjeta građenja
pdfZahtjev za izdavanje potvrde na glavni projekt

POSTUPAK PRIKLJUČENJA ZA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE:

pdfIzgrađena građevina38.61 KB
pdfGrađevinska čestica38.47 KB
pdfPoljoprivredno zemljište ili zelena površina38.18 KB
pdfZemljište za obavljane poslovne djelatnosti39.79 KB
pdfJednostavna građevina 38.4 KBaglomeracijapozega

aglomeracijapleternica

Kontakt info

Tekija d.o.o.za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Republika Hrvatska

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 088
E-mail: info@tekija.hr
Telefon: 034 312450
Fax: 034 312480
http://www.tekija.hr