Opći tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

Na temelju članka  215. Zakona o vodama (NN br.153/09, 63/11, 130/11, 56/13.), i  članka 24. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 79/07., 125/07.-ispr.79/09.,89/09.,133/09), te čl. 295. Zakona o obveznim odnosima ( NN 35/05 i 41/08 ), Uprava TEKIJA d.o.o. uz suglasnost Nadzornog odbora Društva donosi Opće tehničke uvjete isporuke vodnih usluga.

pdfOpći tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga160.64 KB

pdfDopuna Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga

aglomeracijapozega

aglomeracijapleternica

Kontakt info

Tekija d.o.o.za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Republika Hrvatska

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 088
E-mail: info@tekija.hr
Telefon: 034 312450
Fax: 034 312480
http://www.tekija.hr