Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Povijest

Opskrba stanovništva vodom iz vodovoda seže još u 18. stoljeće kada su keramički vodovodi sa Sokolovca, Velikog kamena i Kapavca dovodili vodu u grad. Početkom dvadesetog stoljeća izgrađen je vodovod za najuži centar grada, a voda je pumpana iz bunara kraj crkve Sv. Filipa i Jakova. Iz toga perioda seže i ideja o opskrbi osječkog vodovoda vodom  iz Papuka zahvaćajem Veličanke, Kovačice i Jankovca, a voda je trebala tunelom biti odvedena do Jankovca i dalje prema Osijeku. Na sreću Požežana ova ideja nikad nije realizirana. Krajem pedesetih godina dvadesetog stoljeća intezivirani su istražni radovi na zapadnom dijelu grada. Razvoj industrije i stanovništva zahtijevao je sigurnu vodoopskrbu.

Glavni projekt vodovoda u gradu Požegi završen je 1963/64 godine. S ciljem izgradnje vodovoda osnovan je gradski vodovod – “Vodovod i kanalizacija” koji djeluje od 1964. godine. Izgradnja vodovoda započela je 1.3. 1964. Godine i već u prve dvije godine izgradnje izgrađeno je 12 km cjevovoda i crpilište pa je već krajem 1964. godine dio grada dobio vodu.

Za ostvarenje osnovnih načela komunalnog gospodarstva i racionalizaciju poslovanja osnovano je javno poduzeće “Tekija" Odlukom Skupštine općine Požega od 25.06.1991. godine spajanjem dva samostalna poduzeća komunalne djelatnosti i to bivšeg “Vodovoda” i “Komunalca”. Poduzeće je upisano u sudski registar, pa je 01.05.1992. godine izvršeno i fizičko spajanje, te je počelo s radom novo poduzeće pod nazivom JP “Tekija”, a 06. ožujka 1997. godine poduzeće mijenja naziv u Tekija , društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti sa sjedištem u Požegi.

Temeljem Zaključka Grada Požege, kojim je Tekija d.o.o. zadužena da izvrši doregistraciju djelatnosti higijeničarske službe, Skupština Društva na sjednici održanoj 06.07.1999. godine donijela je Odluku o promjeni predmeta poslovanja - proširenjem djelatnosti higijeničarske službe (hvatanje pasa i mačaka lutalica).

Sukladno navedenoj Odluci izvršena je odgovarajuća promjena u Društvenom ugovoru koja je dana 10.02.2000. g. upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Slav. Brodu.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Požege od 06. listopada 2004. godine Tekiji d.o.o. je pripojeno Društvo “Stanouprava Požega” s ograničenom odgovornošću. Tekija d.o.o.  je  preuzela sve djelatnike i imovinu ovoga Društva. Odlukom Gradskog vijeća Grada Požege od 06.10.2006. godine Tekiji d.o.o. su povjereni poslovi organizacije, naplate i održavanja javnih parkirališta u Gradu Požegi.

Odlukom Grada Požege od 14.05.2007. Tekiji d.o.o je povjerena i djelatnost upravljanja i održavanja gradskog bazena u Požegi te je  Tekija d.o.o. obavljala sljedeće djelatnosti:

 • Opskrba pitkom vodom
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 • Prikupljanje i deponiranje komunalnog otpada
 • Javna higijena i zelenilo
 • Tržnica
 • Održavanje grobljanskih objekata, prodaja pogrebne opreme, te obavljanje pogrebnih poslova
 • Izgradnja – grobljanski objekti, cestogradnja i prometna signalizacija
 • Organizacija, naplata i održavanje javnih parkirališta
 • Higijeničarska služba
 • Proizvodnja, distribucija  i opskrba toplinskom energijom
 • Dimnjačarska služba
 • Stanoupravljanje i otkup društvenih stanova
 • Zimska služba
 • Upravljanje Gradskim Bazenom

Sve naprijed navedene djelatnosti Tekija d.o.o. obavljala je do 13.01.2014.

Odlukom Skupštine TEKIJA d.o.o. od  13. prosinca 2013. godine, odobren je Plan podjele društva od 05. studenog 2013. godine kojim društvo TEKIJA d.o.o. odvajanjem prenosi dio svoje imovine na novo društvo s ograničenom odgovornošću KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. koje se osniva (odvajanje s osnivanjem).

Dana 14. siječnja 2014.godine, sukladno čl. 202. st 2. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11)  te čl. 145. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 56/13) dovršen je postupak podjele trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. odvajanjem s osnivanjem novog društva KOMUNALAC POŽEGA  d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, upisom podjele Društva, promjene tvrtke, Odluke o smanjenju temeljnog kapitala te promjene u Društvenom ugovoru i predmetu poslovanja Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku - Stalna služba u Slav. Brodu.

Kako navedene odredbe Zakona o vodama nalažu da nakon 31.12.2013.g. isporučitelj vodnih usluga ne može  obavljati druge djelatnosti osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje, Društvo TEKIJA d.o.o. s danom podjele obavlja samo spomenute djelatnosti.