Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Zaštita osobnih podataka

 

U Požegi, 21.05. 2018. godine

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Društvo TEKIJA d.o.o., Požega, Vodovodna 1, OIB: 57790565988 (u nastavku: TEKIJA d.o.o./ Društvo) primjenjuje se  od 25. svibnja 2018. godine.  Korištenjem proizvoda i usluga TEKIJA d.o.o. povjeravate nam svoje osobne podatke. Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u  koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima. 

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz zaštite osobnih podataka podnose se službeniku za zaštitu osobnih podataka e-mail adresu ili u pisarnici Društva (ured tajnice direktora).

Službenik je obvezan na povjerljivost u pogledu obavljenih zadaća i nakon prestanka obavljanja dužnosti. Rad sa strankama moguće je ostvariti prema unaprijed dogovorenom terminu.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem sljedeće e-adrese: 

adresa: Vodovodna 1, 34000 POŽEGA

telefon: +385 (0)34 312- 482

fax: +385 (0)34 312- 480

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 14:00 sati.

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo 

Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke: 

a) vaše temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (0IB), datum rođenja, spol, broj mobitela i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), informacije o vrsti ugovornog odnosa i sadržaju; 

b) ostale osobne podatke, koje nam vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje prilikom zasnivanja radnog i korisničkog odnosa i/ili tijekom trajanja ugovornog odnosa, kao što su podaci iz osobne iskaznice, bankovni račun, ovlasti potpisivanja ili zastupanja; pod to ne potpadaju podaci osjetljivi s aspekta zaštite podataka, posebice podaci o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili vjerskim nazorima ili svjetonazoru, genetički podaci ili podaci o zdravstvenom stanju; 

c) podatke o korištenju proizvodima i uslugama TEKIJA d.o.o.  i njihovim sadržajima: npr. vrijeme, opis kupljenih i korištenih proizvoda i usluga, način korištenja. 

Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika usmeno i pisanim putem. 

Svrhe obrade 

Sve vrste vaših osobnih podataka TEKIJA d.o.o. obrađuje u sljedeće svrhe: 

Osobne podatke obrađujemo u svrhu prodaje/pružanja usluge i obračuna izvršene prodaje robe/pruženih usluga sukladno važećem Zakonu o vodama, Pravilniku o radu, Kolektivnom ugovoru, Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodih usluga TEKIJA d.o.o., Odluke o priključenju na komunalne o vodne građevine JLS na kojima TEKIJA d.o.o. ispostavlja svoje usluge  i načinu rada Društva/Ustanove, u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, te radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ). 

Vaše osobne podatke obrađujemo kod vaših upita u skladu s važećim propisima (npr. Zakonom o zaštiti potrošača, Općoj Uredbi o zaštiti podataka itd.), kao i radi obavještavanja koja smo dužni vršiti prema važećim propisima (npr. Zakon o vodama, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće…). U svrhu prodaje robe/pružanja usluga možemo vam se obratiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali. Ako ne ispunite svoje ugovorne obveze, kako bismo se zaštitili kao vjerovnik, možemo proslijediti odgovarajuće osobne podatke i koristiti se uslugama fizičkih i pravnih osoba za naplatu potraživanja (npr. odvjetnički uredi, agencije za naplatu potraživanja i slićno). Prije nego što poduzmemo takvu mjeru, o tome ćemo vas posebno obavijestiti prilikom opomene putem podataka za kontakt koje ste nam dali, kako bismo vam dali priliku za očitovanje. 

Za vrijeme ugovornog odnosa, kao i po prestanku našeg ugovornog odnosa, tijekom razdoblja od  godine dana, stupamo s vama u kontakt preko sljedećih komunikacijskih kanala za koje ste nam dali privolu: 

elektronička pošta (e-mail) 

pisano (poštom). 

Osobnim putem

Gore navedene osobne podatke prikupljamo i obrađujemo na temelju vaše privole, radi poštovanja naših pravnih (propisanih) obveza, za izvršavanje ugovora u kojem ste vi stranka ili kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora lli kako bi se zaštitili ključni interesi vas ili druge fizičke osobe. 

Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka Vaše osobne podatke u pravilu ne prosljeđujemo niti ustupamo nepovezanim trećim stranama, te su sigurnosno pohranjene na našem ili vanjskom poslužit Iju kojeg izaberemo, a koji u dovoljnoj mjeri  jamči provedbu odgovarajućih tehnićkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podatak i da se njome osigurava zaštita Vaših prava. 

Vaše podatke možemo proslijediti trećim osobama, primjerice, službama za dostavu koje trebaju znati ime i adresu kako bi mogle dostaviti proizvod ili obavijest. Nadalje, u mjeri u kojoj nam je potrebno, vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni tvrtkama koje nam pružaju kakve usluge ukljućuju marketinšku pomociju, obradu plaćanja kreditnim i debitnim karticama, pružanje usluga za kupce/korisnike, održavanje informatičkog sustava, izrada i tisak računa te slanje poruka u naše ime. 

Ogranićit ćemo osobne podatke koje tim tvrtkama dajemo i imati će pristup jedino onim podacima koji su im potrebni u posebno određene svrhe. Određene vaše informacije mogu biti proslijeđene izvršnoj vlasti Republike Hrvatske na njihov zahtjev, kako bismo udovoljili pravnim ili zakonskim obvezama. 

Razdoblje čuvanja 

Vaše osobne podatke načelno brišem o u roku jedne godine po prestanku ugovornog odnosa, osim podataka za koje postoji zakonska obveza čuvanja dokumentacije, u kojem slučaju ih brišemo po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka. 

U slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, vaše osobne podatke čuvamo sve do konačnog dovršetka postupaka u skladu s važećim propisima ukoliko je ugovorni odnos prestao. 

Privole koje ste nam dali za kontaktiranje i druge svrhe koje smo od vas zatražili, a izvan okvira drugih  osnova za prikupljanje osobnih podataka, vrijede do opoziva, te ih možete opozvati u bilo kojem trenutku pisanim putem na adresu voditelja podataka koja se nalazi na memorandumu svakog našeg dopisa upu

enog vama ili elektronićkom poštom na adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Povlačenje privole ne utjeće na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. 

Prava korisnika/ispitanika 

Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo. 

Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutaćno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja. 

Pravo na ograničenje distribucije: Od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih podataka: ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam .omogućava provjeru toćnosti tih podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ogranićenje korištenja podacima, ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su nam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka. 

Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i ako se obrada vrši pomoću automatiziranih procesa. 

Pravo na prigovor:  Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka. 

Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a. 

Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se ispunjavanjem Obrasca ZOP-1 koji možete preuzeti na web stranicama Društva: www.tekija.hr

Direktor Društva donosi odluku o osobi zaduženoj za zaštitu osobnih podataka, kao i odluku o osobama koje su osim poslodavca ovlaštene za nadziranje, prikupljanje, obrađivanje, korištenje i dostavljanje osobnih podataka. 

Po vašim zahtjevima za ostvarenje prava Društvo će odgovoriti sukladno rokovima ovlaštenjima propisanim Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. 

U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti· vaših prava i privatne sfere. 

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev. 

 

Mjere zaštite osobnih podataka

Društvo provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, poput pseudonimizacije, za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka, te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka i zaštitila prava ispitanika. 

Stručno i administrativno osoblje Društva/Ustanove koje obrađuje osobne podataka poduzima tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe, te utvrđuju obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka. 

Promjene Izjave o privatnosti 

Ova izjava o privatnosti može se s vremena na vrijeme mijenjati u skladu s zakonodavstvom ili razvojem industrije. Nećemo eksplicitno obavijestiti naše klijente ili korisnike web stranica o tim promjenama. Umjesto toga, preporučujemo da povremeno provjeravate ovu stranicu za sve izmjene Izjave. 

 

Direktor:

Ante Kolić, dipl. ing.

 

Dostaviti:

1. Web stranica TEKIJA d.o.o.,

2. Osobni očevidnik službenika,

3. Oglasna ploča,

4. Pismohrana.

 

Obrazac-ZOP.docx

ODLUKA-O-IMENOVANJU-OSOBE-ZOP.pdf

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz zaštite osobnih podataka podnose se službeniku za zaštitu osobnih podataka TEKIJA d.o.o. Požega.
Službenik je obvezan na povjerljivost u pogledu obavljenih zadaća i nakon prestanka obavljanja dužnosti.
Rad sa strankama moguće je ostvariti prema unaprijed dogovorenom terminu.
Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka TEKIJA d.o.o.:
adresa: Vodovodna 1, 34000 POŽEGA
telefon: +385 (0)34 312- 482
fax: +385 (0)34 312- 480
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 14:00 sati.